Gminne Centrum Kultury i Sztuki w Trzebnicy
ul. Prusicka 12, 55-100 Trzebnica
Dziś jest sobota 13 lipca
Imieniny: Danieli, Irwina, Małgorzaty
PRZEJDŹ DO DZIAŁU
SPORT
KULTURA
Zapisz się do newslettera!

Książka na telefon

Od 1 czerwca 2012 r. Miej­ska i  Gminna  Bi­blio­te­ka Pu­blicz­na w Trzebnicy po­sze­rza swoją ofer­tę o nową, bez­płat­ną usłu­gę „Książ­ka na te­le­fon”. Propozycja skierowana jest do osób niepełnosprawnych, chorych, mających problem z dotarciem do Biblioteki.

W ramach usługi będzie można korzystać z książek w formie tradycyjnej oraz z książek „mówionych” (audiobooków).

Za­mó­wie­nia można skła­dać te­le­fo­nicz­nie 669 767 871 od po­nie­dział­ku do piąt­ku w go­dzi­nach 11.00–15.00 lub   pocz­tą  elek­tro­nicz­ną  bibliotekatrzebnica@vp.pl

Za­mó­wio­ne ma­te­ria­ły bi­blio­tecz­ne będą do­star­cza­ne do domów czy­tel­ni­ków przez pra­cow­ni­ków Bi­blio­te­ki raz w miesiącu (pierwsza środa miesiąca). Przy wy­bo­rze li­te­ra­tu­ry czy­tel­ni­cy mogą li­czyć na pomoc bi­blio­te­ka­rzy. Można też sko­rzy­stać z ka­ta­lo­gu  www, czyli elek­tro­nicz­ne­go ka­ta­lo­gu zbio­rów na stro­nie in­ter­ne­to­wej Katalog Centralny - Wyszukiwanie w wielu bazach (dzb.pl)

Książka na telefon